wiadomości: prawo
GALERIA
   
2008-11-05

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności i warunków ich stosowania z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz. U. nr 27, poz. 237).

mala fotka

Na podstawie art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa substancje wzbogacające dodawane do żywności i warunki ich stosowania.

§ 2.

1. Wykaz środków spożywczych, do których mogą być dodawane witaminy lub składniki mineralne, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wykaz witamin i składników mineralnych, które mogą być stosowane do wzbogacania środków spożywczych, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Wykaz form chemicznych witamin i składników mineralnych, które mogą być stosowane do wzbogacania środków spożywczych, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 3.

1. Maksymalna ilość witamin i składników mineralnych zawarta w 100 g albo 100 ml lub w jednej porcji, jeżeli jest ona mniejsza niż 100 g albo 100 mI środka spożywczego, wynosi nie więcej niż 50% zalecanego dziennego spożycia, określonego w odrębnych przepisach. Dla witaminy C i folianów dopuszczalna maksymalna ilość w 100 g albo 100 ml lub w jednej porcji, jeżeli jest ona mniejsza niż 100 g albo 100 mI środka spożywczego, wynosi nie więcej niż 100% zalecanego dziennego spożycia, ze względu na straty zachodzące podczas procesu przygotowywania żywności.

2. Minimalna ilość witamin i składników mineralnych zawarta w 100 g albo 100 mI środka spożywczego lub w jednej porcji, jeżeli jest ona mniejsza niż 100 g albo 100 ml tego środka, wynosi nie mniej niż 15% zalecanego dziennego spożycia, określonego w odrębnych przepisach.

§ 4.

Producent przeprowadza proces wzbogacania obejmujący dodawanie jednego lub kilku składników odżywczych do żywności, bez względu na ich występowanie, w celu zapobiegania i wyrównywania stwierdzonego niedoboru jednego lub więcej składników odżywczych w całych populacjach lub określonych grupach ludności, następujących środków spożywczych:
1) margaryny o normalnej i obniżonej zawartości tłuszczu, masła o obniżonej zawartości tłuszczu, mieszaniny masła i oleju - w witaminę A tak, aby maksymalna ilość w 100 g produktu końcowego była nie wyższa niż 900 ug (3 000 j.m.), przy czym 1 ug retinolu = 3,33 j.m. witaminy A;
2) margaryny o normalnej i obniżonej zawartości tłuszczu, masła o obniżonej zawartości tłuszczu, mieszanin masła i oleju - w witaminę D tak, aby maksymalna ilość w 100 g produktu końcowego była nie wyższa niż 7,5 ug (300 j.m.), przy czym 1 ug cholekalcyferolu = 40 j.m witaminy D;
3) soli przeznaczonej do spożycia przez ludzi w jodek potasu lub jodan potasu tak, aby 100 g soli kuchennej zawierało (2,3 ± 0,77) mg jodu, co odpowiada (30 ± 10) mg jodku potasu lub (39 ± 13) mg jodanu potasu w 1 kg soli kuchennej.

§ 5.

W przypadku środków spożywczych innych niż określone w § 4 dozwolone jest dodawanie witamin i składników mineralnych w celu uzupełnienia strat, które nastąpiły w czasie przetwarzania lub w wyniku zmian zachodzących podczas przechowywania żywności oraz w celu jej wzbogacenia.

§ 6.

Związki chemiczne dodawane do żywności jako Ľródła witamin i składników mineralnych muszą być bioprzyswajalne i nie mogą powodować zagrożenia życia lub zdrowia człowieka.

§ 7.

1. W przypadku dodawania do środków spożywczych witamin lub składników mineralnych innych niż określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, a także w przypadku stosowania form chemicznych witamin i składników mineralnych innych niż określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, producent powiadamia o tym fakcie Głównego Inspektora Sanitarnego w terminie 40 dni przed wprowadzeniem środka spożywczego do obrotu.

2. Główny Inspektor Sanitarny, w przypadku uzasadnionych podejrzeń dotyczących możliwości stwarzania przez środek spożywczy, o którym mowa w ust. 1, zagrożenia dla życia lub zdrowia konsumenta, wydaje decyzję o zakazie wprowadzenia do obrotu środka spożywczego będącego przedmiotem powiadomienia, określonego w ust. 1, i zawiadamia o niej producenta nie póĽniej niż 20 dni przed dniem planowanego wprowadzenia środka spożywczego do obrotu.

§ 8.

1. Do znakowania wzbogaconych środków spożywczych stosuje się przepisy o znakowaniu, z uwzględnieniem ust. 2.

2. Deklarowane na opakowaniu ilości witamin i składników mineralnych stanowią sumę witamin i składników mineralnych pochodzących z surowców oraz dodanych witamin i składników mineralnych.

§ 9.

Wprowadzający do obrotu po raz pierwszy środki spożywcze wzbogacone poprzez dodanie substancji, o których mowa w § 2 ust. 3, powiadamia o tym fakcie Głównego Inspektora sanitarnego, przedstawiając projekty etykiet umieszczonych na tych produktach.

§ 10.

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do wprowadzanych do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej wzbogaconych środków spożywczych znajdujących się w obrocie w państwach członkowskich Unii Europejskiej innych niż Rzeczpospolita Polska.

§ 11.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że § 10 stosuje się z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Załącznik nr 1
Wykaz środków spożywczych, do których mogą być dodawane witaminy lub składniki mineralne

1. Środki spożywcze, do których mogą być dodawane witaminy:
1) oleje roślinne jadalne*;
2) margaryny*;
3) mleko i przetwory mleczne o obniżonej zawartości tłuszczu;
4) soki owocowe, warzywne, owocowo-warzywne i nektary;
5) napoje z udziałem soków owocowych i warzywnych;
6) koncentraty napojów w proszku z udziałem suszu owocowego;
7) koncentraty deserów z udziałem suszu owocowego;
8) zaprawy do napojów z udziałem soku owocowego;
9) mąka i inne przetwory zbożowe;
10) zbożowe produkty śniadaniowe;
11) inne**.

2. Środki spożywcze, do których mogą być dodawane składniki mineralne:
1) margaryny;
2) mleko i przetwory mleczne o obniżonej zawartości tłuszczu;
3) soki owocowe, warzywne, owocowo-warzywne i nektary;
4) napoje z udziałem soków owocowych i warzywnych;
5) mąka i inne przetwory zbożowe;
6) zbożowe produkty śniadaniowe;
7) inne**.

Objaśnienia:
* Witamina E.
** Inne środki spożywcze po uzyskaniu opinii jednostki naukowo-badawczej.

Załącznik nr 2
Witaminy i składniki mineralne, które mogą być stosowane do wzbogacania środków spożywczych.

1. Witaminy:
1) Witamina A (ug ekwiwalentu retinolu);
2) Witamina D (ug);
3) Witamina E (mg ekwiwalentu alfa-tokeferolu);
4) Tiamina (witamina B1) (mg);
5) Ryboflawina (witamina B2) (mg);
6) Niacyna (mg);
7) Witamina B6 (mg);
8) Witamina B12 (ug);
9) Foliany (kwas foliowy) (ug);
10) Kwas pantotenowy (mg);
11) Biotyna (ug);
12) Witamina C (mg);
13) Inne*.

2. Składniki mineralne:
1) Wapń (mg);
2) Żelazo (mg);
3) Jod (ug)**;
4) Inne*.

Objaśnienia:
* Inne witaminy i składniki mineralne po uzyskaniu opini jednostki naukowo-badawczej.
** Tylko do soli przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Załącznik nr 3
Wykazy form chemicznych witamin i
składników mineralnych, które mogą być stosowane do wzbogacania środków spożywczych

1. Witaminy
1) WITAMINA A:
a) retinol,
b) octan retinylu,
c) palmitynian retinylu,
d) beta-karoten;
2) WITAMINA D:
a) cholekalcyferol,
b) ergokalcyferol;
3) WITAMINA E:
a) D-alfa-tokoferol,
b) DL-alfa-tokoferol,
c) octan D-alfa-tokoferylu,
d) octan DL-aIfa-tokoferylu,
e) bursztynian D-alfa-tokoferylu;
4) TIAMINA (WITAMINA B1):
a) chlorowodorek tiaminy,
b) monoazotan tiaminy;
5) RYBOFLAWINA (WITAMINA B2):
a) ryboflawina,
b) ryboflawiny 5'-fosforan sodowy*;
6) NIACYNA:
a) kwas nikotynowy,
b) amid kwasu nikotynowego;
7) WITAMINA B6:
a) chlorowodorek pirydoksyny,
b) pirydoksyny 5'-fosforan*;
8) WITAMINA B12:
a) cyjanokobalamina,
b) hydroksykobalamina;
9) FOLIANY (KWAS FOLIOWY):
a) kwas pteroilomonoglutaminowy;
10) KWAS PANTOTENOWY:
a) D-pantotenian wapnia,
b) D-pantotenian sodu,
c) Deksapantenol;
11) BIOTYNA:
a) D-biotyna;
12) WITAMINA C:
a) kwas L-askorbinowy,
b) L-askorbinian sodu,
c) L-askorbinian wapnia,
d) L-askorbinian potasu,
e) 6-palminitynian L-askorbylu.

2.Składniki mineralne:
1) WAPŃ:
a) mleczan wapnia,
b) węglan wapnia,
c) chlorek wapnia,
d) cytryniany wapnia,
e) glukonian wapnia,
f) wodorotlenek wapnia,
g) tlenek wapnia,
h) glicerofosforan wapnia*,
i) sole wapniowe kwasu ortofosforowego*;
2) ŻELAZO:
a) siarczan żelazawy
b) węglan żelazawy,
c) cytrynian żelazawy,
d) glukonian żelazawy,
e) fumaran żelazawy,
f) mleczan żelazawy,
g) cytrynian amonowo-żelazowy,
h) cukrzan żelazowy,
i) dwufosforan sodowo-żelazowy*,
j) dwufosforan żelazowy (pirofosforan żelazowy)*,
k) żelazo zredukowane;
3) JOD:
a) jodek potasu,
b) jodan potasu,
c) jodek sodu,
d) jodan sodu.

Objaśnienie:
* Dopuszczone po uzyskaniu przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

 

w dziale:
 1. Dyrektywy UE dotyczące marketingu produktów zastępujących mleko kobiece.
 2. MIĘDZYNARODOWY TRAKTAT o zasobach genetycznych roślin dla wyżywienia i rolnictwa,
 3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku Promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej europejski wymiar zapobiegania nadwadze, otyłości i chorobom przewlekłym
 4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych z dnia 16 grudnia 2002 r. (Dz U Nr 220, poz. 1856)
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności i warunków ich stosowania z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz. U. nr 27, poz. 237).
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie suplementów diety z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz. U. nr 27, poz. 236)
 7. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 8. Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych
 9. Ustawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych
 10. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.06.17.127. z późn. zm.)
 11. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. 04.93.898)
 12. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz.U.05.187.1577)
...
   
 1. strona glowna
 2. o nas
  1. o projekcie
   1. partnerzy
    1. wiadomości
     1. o zdrowiu
     2. prawo
     3. aktualności
    2. szkolenia
     1. materiały edukacyjne
      1. zeszyty edukacyjne
      2. plakaty
     2. ogłoszenia
      1. kontakt
       1. adres
       2. mail do koordynatora
      
                ZALOGUJ SIĘ   :: INFORMACJE O SPONSORZE ::