´╗┐ eko-unia: wybieram zdrowie
wiadomo┼Ťci: prawo
GALERIA
   
2008-11-05

Dyrektywy UE dotycz─ůce marketingu produkt├│w zast─Öpuj─ůcych mleko kobiece.

mala fotka

KOMISJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Dyrektywa Komisji z 14 maja 1991 roku o mleku pocz─ůtkowym i mleku nast─Öpnym (91 1321 IEEC)

Uwzgl─Ödniaj─ůc Traktat ustanawiaj─ůcy Europejsk─ů Wspólnot─Ö Gospodarcz─ů, Uwzgl─Ödniaj─ůc Dyrektyw─Ö Komisji z 3 maja 1989r (89398EEC) o zbli┼╝eniu przepisów prawnych Krajów Cz┼éonkowskich w odniesieniu do ┼Ťrodków spo┼╝ywczych specjalnego ┼╝ywieniowego przeznaczenia, w szczególno┼Ťci Art. .4 w I w dyrektywy,

Zwa┼╝ywszy na to, ┼╝e zasadniczy sk┼éad produktów b─Öd─ůcych przedmiotem rozwa┼╝a┼ä musi zaspokaja─ç potrzeby ┼╝ywieniowe zdrowych niemowl─ůt, w oparciu o ogólnie akceptowane dane naukowe.

Zwa┼╝ywszy na to, ┼╝e w oparciu o te dane mo┼╝e by─ç okre┼Ťlony zasadniczy sk┼éad mleka pocz─ůtkowego i mleka nast─Öpnego produkowanych z bia┼éek mleka krowiego i bia┼éek sojowych pojedynczo lub w mieszaninie, ten sk┼éad nie ma zastosowania do preparatów opartych ca┼ékowicie lub cz─Ö┼Ťciowo na innych ┼║ród┼éach bia┼éka; z tego powodu odpowiednie zasady dla takich produktów, je┼╝eli b─Ödzie to niezb─Ödne, zostan─ů przyj─Öte w pó┼║niejszym terminie; Zwa┼╝ywszy na to, ┼╝e Dyrektywa odzwierciedla bie┼╝─ůc─ů wiedz─Ö na temat omawianych produktów, wszelkie modyfikacje dopuszczaj─ůce zmiany oparte na naukowym i technicznym post─Öpie b─Öd─ů mog┼éy by─ç rozstrzygni─Öte zgodnie z procedur─ů przyj─Öt─ů w Art. 13 Dyrektywy B9/39B/EEC; Zwa┼╝ywszy na osoby, dla których te produkty s─ů przeznaczone niezb─Ödne b─Ödzie ustanowienie wymaga┼ä mikrobiologicznych i maksymalnych poziomów zanieczyszcze┼ä; ze wzgl─Ödu na z┼éo┼╝ono┼Ť─ç tego problemu b─Ödzie to przyj─Öte w pó┼║niejszym terminie; Zwa┼╝ywszy na to, ┼╝e mleko pocz─ůtkowe jest jedynym wyprodukowanym ┼Ťrodkiem spo┼╝ywczym ca┼ékowicie zaspokajaj─ůcym potrzeby ┼╝ywieniowe niemowl─Öcia w okresie od 4 do 6 miesi─ůca ┼╝ycia; w celu ochrony zdrowia niemowl─ůt karmionych sztucznie niezb─Ödne jest zapewnienie, ┼╝e b─Öd─ů wprowadzane do obrotu jako mleko pocz─ůtkowe wy┼é─ůcznie produkty odpowiednie do ┼╝ywienia niemowl─ůt w tym okresie; Zwa┼╝ywszy na Art. 7 (l) Dyrektywy B9/39B/EEC produkty obj─Öte omawian─ů Dyrektyw─ů s─ů przedmiotem generalnych zasad przyj─Ötych przez Dyrektyw─Ö Rady 79/112/EEC z 18 grudnia 197Br w sprawie zbli┼╝enia prawnych Krajów Cz┼éonkowskich odnosz─ůcych si─Ö do znakowania, prezentacji i reklamowania ┼Ťrodków spo┼╝ywczych w celu sprzeda┼╝y potencjalne- mu konsumentowi, ostatnio zmienionej Dyrektyw─ů B9/395/EEC; ta Dyrektywa ulega rozszerzeniu o dodatkowe zasady i wyj─ůtki od w w generalnych zasad, w sytuacji gdy jest to konieczne do promocji i ochrony karmienia piersi─ů; Zwa┼╝ywszy na, w szczególno┼Ťci, charakter i przeznaczenie produktów obj─Ötych omawian─ů Dyrektyw─ů wymagaj─ů one informacji ┼╝ywieniowej dotycz─ůcej warto┼Ťci energetycznej i zawarto┼Ťci podstawowych sk┼éadników od┼╝ywczych; z drugiej strony sposób u┼╝ycia tych produktów musi by─ç zgodny z Art. 3 (l) (B) i Art. 10 (2) Dyrektywy 79/112/EEC, celem zapobiegania nieprawid┼éowemu stosowaniu, które mog┼éoby by─ç szkodliwe dla zdrowia niemowl─ůt;

Zwa┼╝ywszy na, w ┼Ťlad za Art. 2 (2) Dyrektywy 79/112/EEC i celem dostarczania obiektywnych i naukowo zweryfikowanych informacji, jest niezb─Ödne okre┼Ťlenie warunków, zgodnie z którymi informacje na etykiecie o szczegó┼éowym sk┼éadzie mleka pocz─ůtkowego s─ů autoryzowane;

Zwa┼╝ywszy na wysi┼éki maj─ůce na celu zapewnienie lepszej ochrony zdrowia niemowl─ůt, zasady dotycz─ůce sk┼éadu, znakowania i reklamowania produktów dla nich przeznaczonych ustanowione w omawianej Dyrektywie powinny by─ç zgodne z zasadami i celami Mi─Ödzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zast─Öpuj─ůcych Mleko Kobiece, przyj─Ötego na 34. Zgromadzeniu Ogólnym ┼Üwiatowej Organizacji Zdrowia, z uwzgl─Ödnieniem obecnej szczegó┼éowej prawnej i faktycznej sytuacji we Wspólnocie;

Zwa┼╝ywszy na to, jak wa┼╝n─ů rol─Ö odgrywa informacja o ┼╝ywieniu niemowl─ůt w wyborze, jaki dokonuj─ů kobiety ci─Ö┼╝arne i matki niemowl─ůt co do metod karmienia ich dzieci (naturalnie czy sztucznie), niezb─Ödne jest, aby Kraje Cz┼éonkowskie zachowa┼éy odpowiednie proporcje pomi─Ödzy informacjami dotycz─ůcymi produktów b─Öd─ůcych przedmiotem rozwa┼╝a┼ä a promocj─ů karmienia naturalnego;

Zwa┼╝ywszy na to, ┼╝e niniejsza Dyrektywa nie obejmuje warunków sprzeda┼╝y publikacji dotycz─ůcych opieki nad dzieckiem i publikacji naukowych;

Zwa┼╝ywszy na to, ┼╝e zgodnie z Art. 4 Dyrektywy 89/398/EEC, prowadzono konsultacj─Ö z Komitetem Naukowym ds. ┼╗ywno┼Ťci w sprawach mog─ůcych mie─ç wp┼éyw na zdrowie publiczne;

Zwa┼╝ywszy na to, ┼╝e kwestie dotycz─ůce produktów przeznaczonych na eksport do krajów trzecich powinny by─ç rozwa┼╝one odr─Öbnie, ale w sposób zgodny i jednolity z niniejsz─ů Dyrektyw─ů;

Zwa┼╝ywszy na to, ┼╝e ┼Ťrodki wymienione w omawianej Dyrektywie s─ů zgodne z opini─ů Sta┼éego Komitetu ds. ┼Ürodków Spo┼╝ywczych, PRZYJ─ś┼üA T─ś DYREKTYW─ś

Artykuł 1

l. Niniejsza Dyrektywa jest szczegó┼éow─ů Dyrektyw─ů w rozumieniu Art. 4 Dyrektywy 89/398/EEC ustanawia wymagania, obowi─ůzuj─ůce we Wspólnocie Europejskiej, dotycz─ůce sk┼éadu i znakowania mleka pocz─ůtkowego i mleka nast─Öpnego, przeznaczonych dla zdrowych niemowl─ůt. Zaleca równie┼╝ Krajom Cz┼éonkowskim zwrócenie uwagi na zasady i cele Mi─Ödzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zast─Öpuj─ůcych Mleko Kobiece, zajmuj─ůcego si─Ö obrotem, informacj─ů i odpowiedzialno┼Ťci─ů s┼éu┼╝by zdrowia.

2. Dla celów niniejszej Dyrektywy,

a) Niemowl─Öta" oznacza dzieci poni┼╝ej 12. miesi─ůca ┼╝ycia;

b) Małe dzieci/ oznacza dzieci pomiędzy pierwszym a trzecim rokiem życia;

c)mleko pocz─ůtkowe/ oznacza ┼Ťrodek spo┼╝ywczy specjalnego ┼╝ywieniowego przeznaczenia stosowany w ┼╝ywieniu niemowl─ůt przez pierwsze cztery do sze┼Ťciu miesi─Öcy ┼╝ycia i ca┼ékowicie zaspokajaj─ůcy zapotrzebowanie ┼╝ywieniowe dla tej grupy dzieci;

d)mleko nast─Öpne/ oznacza ┼Ťrodek spo┼╝ywczy specjalnego ┼╗ywieniowego przeznaczenia stosowany w ┼╝ywieniu niemowl─ůt powy┼╝ej czwartego miesi─ůca ┼╝ycia i stanowi─ůcy podstawowy element p┼éynny w stopniowo ró┼╝nicuj─ůcej si─Ö diecie tej grupy dzieci;

Artykuł 2

Kraje Cz┼éonkowskie powinny zapewni─ç, ┼╝e w krajach Wspólnoty b─Öd─ů wprowadzane do obrotu produkty opisane w Artykule 1 (2) (c) i (d) wy┼é─ůcznie w przypadku gdy s─ů one zgodne z definicjami i zasadami ustanowionymi w niniejszej Dyrektywie. ┼╗aden produkt inny ni┼╝ mleko pocz─ůtkowe nie mo┼╝e by─ç wprowadzany do obrotu i przedstawiany jako odpowiedni do zaspokojenia potrzeb ┼╝ywieniowych zdrowych niemowl─ůt w czasie pierwszych czterech do sze┼Ťciu miesi─Öcy ┼╝ycia.

Artykuł 3

1. Mleko pocz─ůtkowe powinno by─ç wytwarzane ze ┼║róde┼é bia┼éka okre┼Ťlonych w Aneksach i z innych sk┼éadników ┼╝ywno┼Ťci w przypadku, gdy s─ů one odpowiednie do szczególnego ┼╝ywieniowego przeznaczenia dla niemowl─ůt od urodzenia i jest to ustalone na podstawie ogólnie akceptowanych danych naukowych.

2. Mleko nast─Öpne powinno by─ç wytwarzane ze ┼║róde┼é bia┼éka okre┼Ťlonych w Aneksach i z innych sk┼éadników ┼╝ywno┼Ťci w przypadku gdy s─ů one odpowiednie do szczególnego ┼╝ywieniowego przeznaczenia dla niemowl─ůt w wieku powy┼╝ej czterech miesi─Öcy i jest to ustalone na podstawie ogólnie akceptowanych danych naukowych.

3. Zakazy i limity stosowanych sk┼éadników ┼╝ywno┼Ťci ustalone w Aneksach I i II powinny by─ç przestrzegane.

Artykuł 4

1. Sk┼éad mleka pocz─ůtkowego musi by─ç zgodny z wymaganiami zawartymi w Aneksie I.

2. Skład mleka następnego musi być zgodny z wymaganiami zawartymi w Aneksie II.

3. W celu przygotowania do spo┼╝ycia mleka pocz─ůtkowego i mleka nast─Öpnego, w ┼╝adnym przypadku nie mo┼╝e by─ç zalecane dodawanie niczego innego oprócz wody.

Artykuł 5

1. Wy┼é─ůcznie substancje wymienione w Aneksie III mog─ů by─ç stosowane do produkcji mleka pocz─ůtkowego i mleka nast─Öpnego w celu spe┼énienia wymaga┼ä odno┼Ťnie:

-sk┼éadników mineralnych -witamin
-aminokwasów i innych zwi─ůzków azotowych

-innych substancji maj─ůcych szczególne ┼╝ywieniowe w┼éa┼Ťciwo┼Ťci.

Kryteria czysto┼Ťci dla tych substancji powinny by─ç ustalone w pó┼║niejszym okresie.

l. Warunki odnosz─ůce si─Ö do zastosowania substancji dodatkowych w mleku pocz─ůtkowym i mleku nast─Öpnym powinny zosta─ç okre┼Ťlone w odr─Öbnej Dyrektywie Rady.

Artykuł 6

1. Mleko pocz─ůtkowe i mleko nast─Öpne nie mog─ů zawiera─ç ┼╝adnych substancji w takich ilo┼Ťciach, które mog┼éyby stanowi─ç zagro┼╝enie dla zdrowia niemowl─ůt. Je┼╝eli b─Ödzie to niezb─Ödne maksymalny poziom takich substancji zostanie okre┼Ťlony w pó┼║niejszym terminie.

2. Kryteria czysto┼Ťci mikrobiologicznej zostan─ů równie┼╝ okre┼Ťlone w pó┼║niejszym terminie.

Artykuł 7

1. Nazwy, pod którymi produkty obj─Öte Art. 1 (2) niniejszej Dyrektywy powinny by─ç sprzedawane (w j─Özykach wszystkich krajów cz┼éonkowskich Unii Europejskiej).

2. Znakowanie powinno zawiera─ç dodatkowo do tego, co jest ustanowione w Art.3 Dyrektywy 79/112/EEC nast─Öpuj─ůce szczegó┼éowe zalecenia:

a) w odniesieniu do mleka pocz─ůtkowego, stwierdzenie, ┼╝e produkt jest odpowiedni do specjalnego ┼╝ywieniowego stosowania dla niemowl─ůt od urodzenia, w przypadku, gdy nie s─ů karmione mlekiem matki;

b) w odniesieniu do mleka pocz─ůtkowego, które nie jest wzbogacone w ┼╗elazo, stwierdzenie, i┼╝ w przypadku gdy produkt ten jest podawany niemowl─Ötom powy┼╝ej czwartego miesi─ůce ┼╝ycia nale┼╝y uzupe┼énia─ç zapotrzebowanie na ┼╝elazo z innych ┼║róde┼é;

c) w odniesieniu do mleka nast─Öpnego stwierdzenie, ┼╝e produkt jest odpowiedni wy┼é─ůcznie do specjalnego ┼╝ywieniowego stosowania dla niemowl─ůt powy┼╝ej czwartego miesi─ůca ┼╝ycia, ┼╝e powinien stanowi─ç tylko cz─Ö┼Ť─ç zró┼╝nicowanej diety niemowl─Öcia i ┼╝e nie mo┼╝e zast─Öpowa─ç pokarmu kobiecego przez pierwsze cztery miesi─ůce ┼╝ycia niemowl─Öcia;

d) w odniesieniu do mleka pocz─ůtkowego i nast─Öpnego powinna by─ç podana warto┼Ť─ç energetyczna dostarczana przez 100 m I produktu gotowego do spo┼╝ycia, wyra┼╝ona w kJ i kcal oraz zawarto┼Ť─ç bia┼éka, t┼éuszczu i w─Öglowodanów w 100 m I w w produktu;

e) w odniesieniu do mleka pocz─ůtkowego i nast─Öpnego powinna by─ç podana ┼Ťrednia zawarto┼Ť─ç w 100 m I produktu gotowego do spo┼╝ycia wszystkich sk┼éadników mineralnych i witamin wyszczególnionych w Aneksach li orazsk┼éadników takich, jak cholina, inozytol i karnityna; w odniesieniu do mleka pocz─ůtkowego i nast─Öpnego powinna by─ç podana instrukcja odpowiedniego przygotowania produktu i ostrze┼╝enie, i┼╝ niew┼éa┼Ťciwe przygotowanie mo┼╝e stanowi─ç zagro┼╝enie dla zdrowia dziecka .

Znakowanie mleka pocz─ůtkowego i mleka nast─Öpnego powi/7/7o by─ç tak przygotowane, aby dostarczy─ç niezb─Ödnych informacji na temat odpowiedniego stosowania w I w produktów nie zniech─Öcaj─ůc równocze┼Ťnie do karmienia piersi─ů. Zakazuje si─Ö stosowania poj─Ö─ç "humanizowane", “umatczynione” lub podobnych. Poj─Öcie “adaptowane” mo┼╝e by─ç Wy┼é─ůcznie u┼╝ywane zgodnie z paragrafem 6 i Aneksem IV pkt. l.

2. Znakowanie mleka pocz─ůtkowego powinno dodatkowo by─ç rozszerzone ) nast─Öpuj─ůce szczegó┼éowe nakazy poprzedzane s┼éowami: II Wa┼╝na informacja lub równowa┼╝nymi:

a) stwierdzenie dotycz─ůce wy┼╝szo┼Ťci karmienia piersi─ů nad karmieniem sztucznym

b) stwierdzenie zalecaj─ůce stosowanie tego produktu wy┼é─ůcznie po zasi─Ögni─Öciu porady u niezale┼╝nych (od producenta) osób maj─ůcych kwalifikacje w medycynie, ┼╝ywieniu lub farmacji lub innych osób posiadaj─ůcych kwalifikacje w opiece nad matk─ů i dzieckiem;

3. Znakowanie mleka pocz─ůtkowego nie powinno zawiera─ç rysunków przedstawiaj─ůcych niemowl─Öta, jak równie┼╝ innych rysunków i tekstów, które mog┼éyby idealizowa─ç stosowanie tego produktu (idealizowa─ç karmie- nie sztuczne). Chocia┼╝ mo┼╝e zawiera─ç graficzny znak pozwalaj─ůcy na ┼éatwe zidentyfikowanie produktu i ilustracj─Ö metody przygotowania produktu do spo┼╝ycia .

4. Znakowanie mo┼╝e by─ç rozszerzone o informacje dotycz─ůce specjalnego sk┼éadu mleka pocz─ůtkowego wy┼é─ůcznie w przypadkach opisanych w Anek- si─Ö IV i zgodnie z warunkami w nich ustanowionymi.

5. Wymagania, zakazy i ograniczenia odnosz─ůce si─Ö do paragrafów od 3 do 6 powinny tak┼╝e stosowa─ç si─Ö do:

 1. przedstawiania produktów, których dotycz─ů, w szczególno┼Ťci ich kszta┼étu, wygl─ůdu lub opakowania, zastosowanego materia┼éu opakowaniowego, sposobu, w których s─ů rozmieszczane i wystawiane
 2. reklamowania
Artykuł 8

1. Reklamowanie mleka pocz─ůtkowego powinno by─ç ograniczone do publikacji specjalizuj─ůcych si─Ö w opiece nad dzieckiem i publikacji naukowych. Kraje Cz┼éonkowskie mog─ů wprowadza─ç dalsze ograniczenia i zakazy dotycz─ůce reklamy. Reklamy mleka pocz─ůtkowego powinny by─ç przedmiotem warunków ustanowionych w Art. & (3), (4), (5), (6), (7) (b) i zawiera─ç wy┼é─ůcznie informacje sprawdzone i o charakterze naukowym. Te informacje nie powinny dawa─ç do zrozumienia lub wytwarza─ç przekonania, ┼╝e karmienie butelk─ů (karmienie sztuczne) jest równowa┼╝ne lub lepsze od karmienia piersi─ů.

2.W punktach sprzeda┼╝y nie powinny mie─ç miejsca reklamowanie, rozdawanie próbek i ┼╝adne inne dzia┼éania promocyjne pobudzaj─ůce bezpo┼Ťrednio sprzeda┼╝ mleka pocz─ůtkowego w handlu detalicznym, takie jak specjalne wystawy, kupony rabatowe, premie, specjalne wyprzeda┼╝e i sprzeda┼╝ wi─ůzana .

3. Producenci i dystrybutorzy mleka pocz─ůtkowego nie powinni dostarcza─ç do powszechnego stosowania lub bezpo┼Ťrednio do kobiet ci─Ö┼╝arnych, matek niemowl─ůt lub cz┼éonków ich rodzin, bezp┼éatnych lub o obni┼╝onej cenie w / w produktów, próbek produktów lub innych przedmiotów w formie upominków, tak┼╝e po┼Ťrednio przez system opieki zdrowotnej lub pracowników s┼éu┼╝by zdrowia.

Artykuł 9

1. Kraje Cz┼éonkowskie powinny zapewni─ç, ┼╝e informacje na temat kar- mienia niemowl─ůt dostarczane na u┼╝ytek rodzin i osób zatrudnionych w dziedzinie ┼╝ywienia niemowl─ůt i ma┼éych dzieci b─Öd─ů obiektywne i spójne. Takie informacje obejmuj─ů planowanie, dostarczanie i kszta┼étowanie informacji oraz ich kontrol─Ö.

2. Kraje Cz┼éonkowskie powinny zagwarantowa─ç, ┼╝e materia┼éy informacyjne i edukacyjne drukowane, czy te┼╝ w formie audiowizualnej dotycz─ůce ┼╝ywienia niemowl─ůt i przeznaczone dla kobiet ci─Ö┼╝arnych i matek niemowl─ůt i ma┼éych dzieci powinny zawiera─ç wyra┼║ne informacje dotycz─ůce wszystkich ni┼╝ej wymienionych punktów:

a) korzy┼Ťci p┼éyn─ůcych z karmienia naturalnego i wy┼╝szo┼Ťci tego karmienia nad ┼╝ywieniem sztucznym;

b) niew┼éa┼Ťciwego ┼╝ywienia kobiet karmi─ůcych oraz przygotowania do karmienia piersi─ů i utrzymania tego procesu;

c) mo┼╝liwych negatywnych skutków dla karmienia piersi─ů cz─Ö┼Ťciowego dokarmiania butelk─ů;

d) trudno┼Ťci w powrocie do karmienia piersi─ů je┼╝eli zostanie podj─Öta decyzja o karmieniu sztucznym;

e) je┼╝eli jest to konieczne równie┼╝ o odpowiednim stosowaniu mleka pocz─ůtkowego zarówno wyprodukowanego przemys┼éowo jak i przygotowanego domowym sposobem.

W przypadku, gdy takie materia┼éy zawieraj─ů informacje o stosowaniu mleka pocz─ůtkowego powinny równie┼╝ mówi─ç o socjalnych i finansowych skutkach jego stosowania, ryzyku jakie niesie dla zdrowia niemowl─Öcia niew┼éa┼Ťciwa ┼╝ywno┼Ť─ç lub metoda karmienia i w szczególno┼Ťci niew┼éa┼Ťciwe stosowanie mleka pocz─ůtkowego. Takie materia┼éy nie powinny równie┼╝ zawiera─ç ┼╝adnych rycin propaguj─ůcych karmienie sztuczne.

1. Kraje Cz┼éonkowskie powinny zagwarantowa─ç, ┼╝e dostarczanie informacyjnego lub edukacyjnego wyposa┼╝enia lub materia┼éów przez producentów lub dystrybutorów powinno odbywa─ç si─Ö wy┼é─ůcznie na ┼╝yczenie i za pisemnym zezwoleniem odpowiednich w┼éadz lub zgodnie z ich wskazaniami.

Takie wyposa┼╝enie lub materia┼éy mog─ů nosi─ç znak lub logo producenta, ale nie znak i nazw─Ö produktu dla niemowl─ůt i powinny by─ç rozprowadzane jedynie poprzez system opieki zdrowotnej.

2. Kraje Cz┼éonkowskie powinny zagwarantowa─ç, ┼╝e darowizny lub sprzeda┼╝ po obni┼╝onej cenie artyku┼éów dla niemowl─ůt na u┼╝ytek instytucji lub organizacji nie b─Ödzie odbywa─ç si─Ö poza tymi instytucjami i organizacjami. Dzia┼éania takie (rozdawnictwo) mog─ů by─ç stosowane tylko w odniesieniu do niemowl─ůt, które b─Öd─ů karmione sztucznie i tylko przez, w którym te artyku┼éy s─ů potrzebne dla niemowl─ůt.

Artykuł 10

Kraje Cz┼éonkowskie wprowadz─ů w┼╝ycie prawa, przepisy i postanowienia administracyjne potrzebne do ich uzgodnienia z niniejsz─ů Dyrektyw─ů, o czym b─Öd─ů niezw┼éocznie powiadamia─ç Komisj─Ö. Wspomniane prawa, przepisy i postanowienia b─Öd─ů stosowane w taki sposób, aby:

-pozwoli─ç na handel produktami zgodnymi z niniejsz─ů Dyrektyw─ů od 1 grudnia 1992r.

-zabroni─ç handlu produktami nie spe┼éniaj─ůcymi postanowie┼ä niniejszej Dyrektywy od 1 czerwca 1994r.

Kiedy Kraje Cz┼éonkowskie przyjm─ů te postanowienia, to zawiera─ç one b─Öd─ů odniesienia do tej Dyrektywy lub odniesienie takie b─Ödzie towarzyszy┼éo im w czasie ich publikowania. Post─Öpowanie odno┼Ťnie tych odniesie┼ä b─Ödzie przyj─Öte przez Kraje Cz┼éonkowskie.

Artykuł 11

Niniejsza Dyrektywa jest skierowana do Krajów Cz┼éonkowskich. Wykonano w Brukseli, 14 maja 1991

 
 
za Komisj─Ö
Martin Bangemann
Wice-Prezydent
 

DYREKTYWA KOMISJI 96/4/EC z 76 lutego 7996 poprawiaj─ůca Dyrektyw─Ö 97 /32 7 /EEC o mleku pocz─ůtkowym i mleku nast─Öpnym

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

Uwzgl─Ödniaj─ůc Traktat powo┼éuj─ůcy Wspólnot─Ö Europejsk─ů, Uwzgl─Ödniaj─ůc Dyrektyw─Ö Rady 89/398/EEC z 3 maja 1989r o zbli┼╝eniu przepisów prawnych Krajów Cz┼éonkowskich w odniesieniu do ┼Ťrodków spo┼╝ywczych specjalnego ┼╝ywieniowego przeznaczenia a w szczególno┼Ťci Artyku┼é 4 tej Dyrektywy,

Zwa┼╝ywszy, ┼╝e ze wzgl─Ödu na charakter mleka pocz─ůtkowego i mleka nast─Öpnego nale┼╝y wyja┼Ťni─ç zasady deklarowania sk┼éadników od┼╝ywczych na etykietach dla unikni─Öcia problemów mog─ůcych powsta─ç przy stosowaniu innych odpowiednich aktów legislacyjnych Wspólnoty,

Zwa┼╝ywszy, ┼╝e nowe dane naukowe usprawiedliwiaj─ů pewne modyfikacje obowi─ůzkowego podstawowego sk┼éadu mleka pocz─ůtkowego i nast─Öpnego wymienionych w Aneksach li II Dyrektywy Komisji 91/321 /EEC2 z poprawk─ů w wyniku przy┼é─ůczenia si─Ö Austrii, Finlandii i Szwecji;

Zwa┼╝ywszy, ┼╝e nukleotydy stanowi─ůce naturalne sk┼éadniki mleka kobiecego stosowane s─ů do uzupe┼énienia mleka pocz─ůtkowego i nast─Öpnego od wielu lat w Krajach Cz┼éonkowskich Unii oraz innych krajach bez negatywnych nast─Öpstw, zwa┼╝ywszy wi─Öc, ┼╝e nie ma powodu zakazywania ich stosowania w wytwarzaniu tych produktów;

Zwa┼╝ywszy, ┼╝e post─Öp technologiczny doprowadzi┼é do produkcji mleka pocz─ůtkowego z zastosowaniem cz─Ö┼Ťciowo hydrolizowanych bia┼éek, które mog─ů by─ç u┼╝yteczne ze wzgl─Ödu na nisk─ů zawarto┼Ť─ç bia┼éek immunoreaktywnych i zwa┼╝ywszy, ┼╝e z tego powodu nale┼╝y zezwoli─ç na deklarowanie tej cechy; zwa┼╝ywszy, ┼╝e te produkty ró┼╝ni─ů si─Ö od diet pó┼éelementarnych opar- tych na hydrolizatach wysokiego stopnia stosowanych w leczeniu dietetycznym rozpoznanych chorób, które to diety nie s─ů obejmowane przez niniejsz─ů dyrektyw─Ö;

Zwa┼╝ywszy, ┼╝e Dyrektywa 91/321 /EEC powinna by─ç w zwi─ůzku z tym zmieniona;

Zwa┼╝ywszy, ┼╝e zgodnie z Artyku┼éem 4 Dyrektywy 89/398/EEC prowadzono konsultacje z Komitetem Naukowym ds. ┼╗ywno┼Ťci w sprawie postanowie┼ä mog─ůcych mie─ç wp┼éyw na zdrowie publiczne;

Zwa┼╝ywszy, ┼╝e ┼Ťrodki wymienione w tej Dyrektywie s─ů zgodne z opini─ů Sta┼éego Komitetu d/s ┼Ürodków Spo┼╝ywczych, PRZYJ─ś┼üA T─ś DYREKTYW─ś:

Artykuł 1

Dyrektyw─Ö 91/321 /EEC poprawia si─Ö w nast─Öpuj─ůcy sposób: 1. Artyku┼é 6 zostaje zast─ůpiony przez nast─Öpuj─ůcy: II Artyku┼é 6

Mleko pocz─ůtkowe i mleko nast─Öpne nie b─Öd─ů zawiera┼éy jakiejkolwiek substancji w takiej ilo┼Ťci, która mog┼éaby zagrozi─ç zdrowiu niemowl─ůt i ma- ┼éych dzieci. Maksymalne dopuszczalne poziomy takich substancji zostan─ů ustalone niezw┼éocznie. Kryteria mikrobiologiczne b─Öd─ů tak┼╝e ustalone niezw┼éocznie."

Artykuł 7 zostaje poprawiony, jak następuje:

a) Punkty (d) i (e) paragrafu 2 zast─Öpuje si─Ö w nast─Öpuj─ůcy sposób:

lI(d) w przypadku mleka pocz─ůtkowego i nast─Öpnego warto┼Ť─ç dost─Öpnej energii wyra┼╝onej w kJ i kcal, oraz zawarto┼Ť─ç bia┼éka, w─Öglowodanów i t┼éuszczów, wyra┼╝ona liczbowo na 100 ml produktu gotowego do spo┼╝ycia;

(e) w przypadku mleka pocz─ůtkowego i mleka nast─Öpnego przeci─Ötna ilo┼Ť─ç ka┼╝dego sk┼éadnika mineralnego i ka┼╝dej witaminy wymienionych odpowiednio w Aneksach l i II, oraz je┼╝eli dotyczy to choliny, tauryny, karnityny i inozytolu, wyra┼╝ona w postaci liczbowej na 100 ml produktu gotowego do spo┼╝ycia"

b) Jako paragraf 2a wstawia si─Ö co nast─Öpuje: 1120 Etykiety mog─ů zawiera─ç:

a) przeci─Ötn─ů ilo┼Ť─ç sk┼éadników od┼╝ywczych wymienionych w Aneksie III, o ile taka deklaracja nie jest obj─Öta postanowieniami paragrafu 2e tego artyku┼éu; ilo┼Ť─ç podana ma by─ç w postaci liczbowej na 100 m I produktu gotowego do spo┼╝ycia;

b) w przypadku mleka nast─Öpnego, oprócz informacji liczbowej, tak┼╝e informacje o witaminach i sk┼éadnikach mineralnych wymienionych w Aneksie VIII, wyra┼╝one w postaci procentowej zalecanego dziennego spo┼╝ycia podanych tam na 100 m I produktu gotowego do spo┼╝ycia, pod warunkiem, ┼╝e obecne w produkcie ilo┼Ťci s─ů równe co najmniej 15% zalecanych warto┼Ťci;"

3. Aneksy s─ů poprawione jak przedstawiono w za┼é─ůczonym Aneksie.

Artykuł 2

Kraje Cz┼éonkowskie wprowadz─ů w ┼╝ycie prawa, przepisy i postanowienia administracyjne potrzebne do ich uzgodnienia z niniejsz─ů Dyrektyw─ů nie pó┼║niej ni┼╝ do 31 marca 1997, o czym b─Öd─ů bezzw┼éocznie powiadamia─ç Komisj─Ö. Wspomniane prawa, przepisy i postanowienia administracyjne b─Öd─ů stosowane w taki sposób aby:

-pozwoli─ç na handel produktami spe┼éniaj─ůcymi postanowienia tej Dyrektywy nie pó┼║niej ni┼╝ 1 kwietnia 1997,

-zabroni─ç handlu produktami nie spe┼éniaj─ůcymi postanowie┼ä tej Dyrektywy od 31 marca 1999.

Kiedy Kraje Cz┼éonkowskie przyjm─ů te postanowienia to zawiera─ç one b─Öd─ů odniesienie do tej Dyrektywy lub odniesienie takie b─Ödzie towarzyszy┼éo im w czasie ich opublikowania. Post─Öpowanie odno┼Ťnie tych odniesie┼ä b─Ödzie przyj─Öte przez Kraje Cz┼éonkowskie.

Artykuł 3

Dyrektywa niniejsza wejdzie w┼╝ycie w 20 dniu od jej publikacji w Official Journal of the European Communities.

Artykuł 4

Dyrektywa niniejsza adresowana jest do Krajów Cz┼éonkowskich.

Wykonano w Brukseli 16 lutego 1996.
za Komisj─Ö
Martin Bangemann
Członek
 

RADA DYREKTYWA RADY 92/52/EEC z dnia 18 czerwca 1992 roku o mleku pocz─ůtkowym i nast─Öpnym przeznaczonym na eksport do pa┼ästw trzecich RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

Maj─ůc na wzgl─Ödzie Uk┼éad, na mocy którego powsta┼éa Europejska Wspólnota Gospodarcza, ze szczególnym uwzgl─Ödnieniem Art. 113, Maj─ůc na wzgl─Ödzie propozycj─Ö Komisji',

Maj─ůc na wzgl─Ödzie opini─Ö Parlament Europejskiego2 ,

Maj─ůc na wzgl─Ödzie opini─Ö Komitetu Ekonomiczno-Spo┼éecznego3, Zwa┼╝ywszy, ┼╝e wymagania Wspólnoty dotycz─ůce mleka pocz─ůtkowego i nast─Öpnego zosta┼éy okre┼Ťlone w Dyrektywie Rady 89/398/EEC z dnia 3 maja 1989 roku o zbli┼╝eniu przepisów prawnych Pa┼ästw Cz┼éonkowskich dotycz─ůcych ┼Ťrodków spo┼╝ywczych specjalnego ┼╝ywieniowego przeznaczenia4 i w Dyrektywie Komisji 91/321 /EEC5,

Zwa┼╝ywszy, ┼╝e charakter produktów, o których mowa wymaga, by przepisy Wspólnoty lub normy mi─Ödzynarodowe dotycz─ůce sk┼éadu tych produktów mog┼éy by─ç równie┼╝ stosowane przy eksporcie tych produktów do pa┼ästw trzecich; Zwa┼╝ywszy ┼╝e zapobieganie niew┼éa┼Ťciwemu stosowaniu tych produktów, które mog┼éoby zaszkodzi─ç zdrowiu niemowl─ůt, wymaga równie┼╝ rozszerzenia przepisów Wspólnoty dotycz─ůcych znakowania mleka pocz─ůtkowego i nast─Öpnego o produkty eksportowane do pa┼ästw trzecich; Zwa┼╝ywszy, ┼╝e produkty spe┼éniaj─ůce wymogi Dyrektywy 91/321 /EEC mog─ů by─ç sprzedawane w krajach Wspólnoty od 1 grudnia 1992 roku podczas, gdy brak jest aktu prawnego zabraniaj─ůcego eksportu do pa┼ästw trzecich produktów niezgodnych z cytowan─ů Dyrektyw─ů, RADA PRZYJ─ś┼üA NINIEJSZ─ä DYREKTYW─ś: Artyku┼é 1

Niniejsza Dyrektywa dotyczy mleka pocz─ůtkowego i nast─Öpnego dla niemowl─ůt zgodnych z definicjami zawartymi w Art.1 (2) (c) i (d) Dyrektywy 91/321 /EEC przeznaczonych na eksport do pa┼ästw trzecich.

Artykuł 2

Pa┼ästwa Cz┼éonkowskie powinny dopilnowa─ç, aby produkty wymienione w Art.1 mog┼éy by─ç eksportowane ze Wspólnoty jedynie wtedy, gdy spe┼éniaj─ů wymogi okre┼Ťlone w niniejszej Dyrektywie.

Artykuł 3

1. ┼╗aden inny produkt ni┼╝ mleko pocz─ůtkowe nie mo┼╝e by─ç okre┼Ťlany jako produkt zaspokajaj─ůcy wszystkie potrzeby ┼╝ywieniowe zdrowych niemowl─ůt w okresie pierwszych czterech do sze┼Ťciu miesi─Öcy ┼╝ycia.

2. Dodatkowo produkty wymienione w Art.1 musz─ů spe┼énia─ç wymogi:

a) Art.3,4,5 i 6 Dyrektywy 91/321/EEC b─ůd┼║ adekwatnych norm ┼Üwiatowych okre┼Ťlonych przez Kodeks ┼╗ywno┼Ťciowy FAO/WHO; b) Art.7 (2) do (6) Dyrektywy 91/321/EEC;

c) postanowie┼ä Dyrektywy Rady 89/396/EEC z dnia 14 czerwca 1989 roku dotycz─ůcych wskaza┼ä b─ůd┼║ oznacze┼ä okre┼Ťlaj─ůcych parti─Ö towaru, z której pochodzi dany ┼Ťrodek spO┼╗ywczy6 chyba, ┼╝e wymagania b─ůd┼║ zastrze┼╝enia zosta┼éy inaczej okre┼Ťlone postanowieniami pa┼ästwa importuj─ůcego.

3. Produkty te winny by─ç opisane w odpowiednim j─Özyku i oznaczone w taki sposób, by nie istnia┼éo ryzyko pomy┼éki pomi─Ödzy mlekiem pocz─ůtkowym i nast─Öpnym.

4. Zastrze┼╝enia, zakazy i restrykcje okre┼Ťlone w Art.7 (2) do (6) Dyrektywy 91/321 /EEC dotycz─ů równie┼╝ wygl─ůdu produktów, o których mowa a zw┼éasz- cza ich formy, opakowania i materia┼éów, z który wykonane zosta┼éo opakowanie.

Artyku┼é 4 Pa┼ästwa Cz┼éonkowskie s─ů zobowi─ůzane przedsi─Öwzi─ů─ç ┼Ťrodki konieczne do spe┼énienia wymaga┼ä niniejszej Dyrektywy. Spoczywa na nich obowi─ůzek bezzw┼éocznego informowania o tym Komisji. Wspomniane ┼Ťrodki winny by─ç stosowane w taki sposób, by zapobiec eksportowi produktów nie spe┼éniaj─ůcych wymaga┼ä niniejszej Dyrektywy od dnia 1 czerwca 1994 roku. Odno┼Ťne postanowienia przyj─Öte przez Pa┼ästwa Cz┼éonkowskie winny odsy┼éa─ç do niniejszej Dyrektywy, b─ůd┼║ odes┼éanie takie mo┼╝e by─ç dodane do nich w dniu oficjalnego og┼éoszenia tych postanowie┼ä. Metody odes┼éania, o którym mowa zostan─ů okre┼Ťlone przez Pa┼ästwa Cz┼éonkowskie.

Artykuł 5

Zarz─ůdzenie niniejsze jest adresowane do Pa┼ästw Cz┼éonkowskich. Wykonano w Luksemburgu, 18 czerwca 1992 roku.

W imieniu Rady,
Vitor Martins
Prezes
 


w dziale:
 1. Dyrektywy UE dotycz─ůce marketingu produkt├│w zast─Öpuj─ůcych mleko kobiece.
 2. MI─śDZYNARODOWY TRAKTAT o zasobach genetycznych ro┼Ťlin dla wy┼╝ywienia i rolnictwa,
 3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku Promowanie zdrowego ┼╝ywienia i aktywno┼Ťci fizycznej europejski wymiar zapobiegania nadwadze, oty┼éo┼Ťci i chorobom przewlek┼éym
 4. Rozporz─ůdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania ┼Ťrodk├│w spo┼╝ywczych i dozwolonych substancji dodatkowych z dnia 16 grudnia 2002 r. (Dz U Nr 220, poz. 1856)
 5. Rozporz─ůdzenie Ministra Zdrowia w sprawie substancji wzbogacaj─ůcych dodawanych do ┼╝ywno┼Ťci i warunk├│w ich stosowania z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz. U. nr 27, poz. 237).
 6. Rozporz─ůdzenie Ministra Zdrowia w sprawie suplement├│w diety z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz. U. nr 27, poz. 236)
 7. Ustawa o bezpiecze┼ästwie ┼╝ywno┼Ťci i ┼╝ywienia
 8. Ustawa o jako┼Ťci handlowej artyku┼é├│w rolno - spo┼╝ywczych
 9. Ustawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych
 10. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierz─Öcego (Dz.U.06.17.127. z p├│┼║n. zm.)
 11. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. 04.93.898)
 12. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jako┼Ťci handlowej artyku┼é├│w rolno-spo┼╝ywczych (t.j. Dz.U.05.187.1577)
...
   
 1. strona glowna
 2. o nas
  1. o projekcie
   1. partnerzy
    1. wiadomo┼Ťci
     1. o zdrowiu
     2. prawo
     3. aktualno┼Ťci
    2. szkolenia
     1. materiały edukacyjne
      1. zeszyty edukacyjne
      2. plakaty
     2. ogłoszenia
      1. kontakt
       1. adres
       2. mail do koordynatora
      ´╗┐
                ZALOGUJ SI─ś   :: INFORMACJE O SPONSORZE ::